Page 190 - Catalogue France Cheval 2017
P. 190

‘t. . __'._ I‘ ‘ n‘  ‘ ï xi‘ î‘ » f
a. »  î  « . « . 
 i:  q’) y — \ _ . un!‘
Î n. A ,, \æ “g ,- ‘ g .. “ , - «fî- v,‘ >
ÏË‘“ fiîè": ‘  Ïx ‘A v y \\ A
, é,‘ m \  vê\\ \ .._ i: ‘ 
’ F V A son‘ _ x‘
F? ,...._ ÿ “ Î, ' '
‘u: fl ‘ f»! K‘ ‘I I V x j ‘ .
J’. m ' "‘>\\\?.Ç\Î\,x_\  l m,
Wx‘ a6 ‘J  ‘ï m- .
Ï ‘ l] _ 1 Î 1 r
Î f‘ N “ (f: ‘
“î-IR‘ V 

i f v/v ‘ l

s y W’ ‘ x «

"“‘î" », \ l : Î

 .  4

l f h ‘ —*'*-— l n‘ v L’ ‘
a “Lmlæ Î 1, L. >' ‘ ? f" A
 "'1' I y f" . g.-. _ I ’ '7,_.____\__
.,|. z ‘ ,—_-:‘j-_' ' 1;" s1 ï r’ _ Î
.L. l _ LÿÏ-‘z A . V î
x ' ‘ ____l —— ’
 ’ à " i‘;
' Î. v‘ 
‘ ï g . -»-/’“" ‘ . ' ' x
Ÿ ‘ V l \ "L/ “gî/ ‘// (il n. Ï,_.‘_._._
h . ;. \\ n V ‘I . ' .
 ;IALË/_ r \\ , a. /_ - ' 1
P5  .. c - . ‘ =’_
 Ï u.- ‘r’? n - Ÿ - En. 


   188   189   190   191   192